لامپ LED استوانه ای 40 وات پارس شهاب

لامپ LED استوانه ای 50 واتی پارس شهاب

لامپ LED استوانه ای 60 وات پارس شهاب

لامپ LED استوانه ای 70 وات پارس شهاب

لامپ LED استوانه ای 90 وات پارس شهاب

لامپ LED اف پی ال 22 وات پارس شهاب 42 سانتی متر

لامپ LED اف پی ال 22 وات پارس شهاب 54 سانتی متر

لامپ LED اولیور 60 وات پارس شهاب

لامپ LED اولیور 80 وات پارس شهاب

لامپ LED سفینه ای 30 وات پارس شهاب

لامپ LED سفینه ای 40 وات پارس شهاب

لامپ LED سفینه ای 50 وات پارس شهاب